ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੈ। ਜਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (COPD) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: • ਧੂੰਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ।
 • ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਧੂੰਏਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਅਲਫ਼ਾ -1 ਐਂਟੀਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫ਼ਾ-1 ਐਂਟੀਟ੍ਰਾਈਪਸਿਨ (AAT) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। AAT ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। AAT ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਜੈਨੇਟਿਕ (ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ) ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

 • ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖੰਘ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਗਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬਲਗ਼ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
 • ਦੇਰ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਨਹੁੰ ਬਿਸਤਰੇ, ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਨੀ ਦੂਰ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਘਰਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ, ਧੂੰਏਂ, ਜਾਂ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਗੰਭੀਰ, ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਐਕਸ-ਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਮੂਨੀਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਫੜਾ। ਐਕਸ-ਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਿਊਮਰ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਰਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਪਲਮਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (PFEs) ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਮਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
 • ਸਪਾਈਰੋਮੈਟਰੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਹ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • bronchodilators ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਖੰਘਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਹੇਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ।
  ਮੀਟਰਡ ਡੋਜ਼ ਇਨਹੇਲਰ
 • ਸਟੀਰੌਇਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੋ।
 • ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਮ ਵੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਰ 'ਤੇ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ:
  • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੈੱਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
   ਹੱਥ-ਧੋਣਾ
  • ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਛੂਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਲੈਂਦੇ।
  • ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕੋ। ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਆਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਖੰਘੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ।
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
 • ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਕਾਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਰਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ, ਬੱਗ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਹੇਅਰਸਪ੍ਰੇ ਵਰਗੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਤਰਲ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰਆਂ, ਉਂਗਲਾਂ, ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਗਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਕਸਰਤਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।